Izmjene i dopune zakona: Promjene u mirovinama – Izjednačeni bodovi pripadnicima Oružanih snaga

49

Utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Kako je obrazloženo, prilikom usvajanja Zakona o MIO su oba doma Parlamenta Federacije BiH zadužila resorno ministarstvo, odnosno Vladu FBiH, da prate primjenu novog Zakona te da, u slučaju potrebe i određenih problema, u roku od šest mjeseci načine izmjene i dopune ovog federalnog propisa. Kao razlog za izmjene i dopune navedena je i Odluka Ustavnog suda BiH, te su poduzete mjere i aktivnosti s ciljem harmonizacije odredaba ovog s odredbama Obiteljskog zakona u odnosu na prava i obaveze izvanbračnih partnera. Izjednačavanje mirovine policajaca Jednom od izmjena i dopuna dodatno je precizirala norma, kako bi policijski službenici na državnj razini, u smislu umirovljenja i načina izračuna mirovine, bili izjednačili s policijskim službenicima na razini FBiH. Time je omogućen jednak tretman svim policijskim službenicima u BiH, obzirom da svi policijski službenici s prebivalištem u FBiH pod jednakim uvjetima uplaćuju doprinose za MIO. Nadalje, izmjenom člana 44. stav (5) su pripadnici Oružanih snaga BiH dovedeni u ravnopravan položaj s ostalim osiguranicima, tako da im osobni bodovi za svaku godinu posebnog staža, umjesto 0,5, po novom iznose 1,00 za priznatu punu godinu ostvarenog posebnog staža. Prema novom zakonskom rješenju, povredom na radu smatra se i ona zadobivena u pripremama za obranu, odnosno u obrani BiH u periodu od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine. Napominje se i da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 12.12.2019. godine zadužila Federalni zavod MIO da provede mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, od 11.12.2019. godine. U tom mišljenju stoji da je u postupcima priznavanja prava na obiteljsku mirovinu udovicama šehida odnosno poginulih branitelja i udovca šehida žene odnosno poginule braniteljice, potrebno primijeniti odredbu člana 17. Zakona o MIO. Ova odredba, između ostalog, propisuje da je osoba obavezno osigurana za slučaj invalidnosti i smrti zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti, za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i organa jedinice lokalne samouprave. Izvanbračni partner i mirovina Uz ostalo, dopunjena je odredba po kojoj se sada članom obitelji umrlog osiguranika smatra i izvanbračni partner. Izvanbračnim partnerom smatra se osoba koja je takvom definirana Obiteljskim zakonom Federacije BiH, a koja je svoj status utvrdila u sudskom postupku. Novina u Zakonu je i mogućnost izvanrednog usklađivanja mirovina (izuzev najviše) sve dok najniži iznos mirovine ne dostigne jednu petinu iznosa najviše mirovine ostvarene po zakonu, ali pod uvjetom da je stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini veća od tri posto i ako proračun Federacije BiH nema akumulirani deficit, a najviše do stope rasta BDP-a u prethodnoj godini. Jedno od novopredloženih rješenja je i da se korisniku mirovine isplata obustavlja za period trajanja osiguranja, a najduže do navršenja 40 godina staža osiguranja, odnosno 65 godina života. Dosadašnje rješenje je predviđalo obustavu isplate do 65 godina života odnosno 40 godina mirovinskog staža, ako osiguranik zasnuje radni odnos ili započne da obavlja djelatnost. Također, u članu 116. dodaje se stav 2. kojim se korisniku obiteljske mirovine koji u skladu s ovim zakonom stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, isplata obustavlja za period trajanja osiguranja.

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.