Statut HVIDRA-a

403

Na temelju članka 26. Statuta Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata u Mostaru Skupština Udruge je 26.04.2024. godine usvojila prečišćeni tekst

STATUTA UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA MOSTAR

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)  Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA MOSTAR ( u daljnjem tekstu: Udruga HVIDR-a Mostar ) je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjera stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima, koja uređuju ustroj i dijelovanje udruge.

Naziv i sjedište Udruge

Članak 2.

(1) Udruga nosi ime “Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Mostar“

(2) Skraćeni naziv udruge je “Udruga HVIDR-a Mostar“

Članak 3.

(1) Sjedište Udruge HVIDR-a  Mostar je u Mostaru Ulica Kralja Tomislava br.29.

Područje djelovanja Udruge

Članak 4.

(1) Udruga djeluje na području grada Mostara.

Članak 5.

(1) Udruga HVIDR-a Mostar je pravna osoba i upisuje se u registar Županijskog ministarstva pravosuđa i uprave Mostar.

Zastupanje i predstavljanje Udruge

Članak 6.

(1) Udrugu HVIDR-a Mostar zastupa i predstavlja predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika udrugu zastupa i predstavlja jedan od dopredsjednika i  tajnik ili član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo Udruge.

Pečat Udruge

Članak 7.

(1) Pečat Udruge HVIDR-a Mostar okruglog je oblika, promjera 3,5 cm. Uz kružnicu, koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge. U sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom, a ispod je Sjedište Udruge Mostar.

CILJEVI UDRUGE

Članak 8.

(1) Cilj Udruge HVIDR-e Mostar je humanitarna, socijalna i pravna zaštita svojih članova.

Članak 9.

(1) Cilj Udruge HVIDR-e Mostar ostvaruje se:

 • sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija F BIH na dosljednom provođenju      odredbi svih zakonskih i pod zakonskih akata, kojima se reguliraju prava hrvatskih vojnih   invalida Domovinskog rata
 • brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • brigom o osiguranju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • brigom o promicanju u činove časnika i dočasnika, te brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima, koji su to zaslužili
 • promicanjem tjelesne kulture ( sport i rekreacija ) radi unapređenja opće sposobnosti svojih članova
 • Brigom u svezi liječenja, nabavke proteza i lijekova, učešćem u isplatama troškova u te humanitarne svrhe, kao i skrbi o članovima dodjelom novčanih potpora ( jednokratnih novčanih pomoći) o čemu Predsjedništvo Udruge donosi odluku o isplatama jednokratnih novčanih pomoći(JNP). 

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti jedanput godišnje pod sljedećim uvjetima:

 • Da je podnositelj zamolbe član Udruge najmanje godinu dana
 • Da je redovito podmirio člansku obvezu(uplatio godišnju članarinu)
 • Te da posjeduje važeće rješenje o utvrđenoj invalidnosti sa statusom RVI

Isplata jednokratne novčane pomoći može biti isplaćena odlukom Predsjedništva u sljedećim slučajevima:

 • Za potrebe nabavke proteze (ortopedskog pomagala)
 • Zbog teže bolesti člana Udruge ili člana uže obitelji RVI-a
 • Za odlazak na takmičenje ( npr. ŠNIDOR ili neko drugo sportsko takmičenje)
 • Smrti člana Udruge ili člana uže obitelji
 • Ženidbe člana Udruge

–    Rođenje djeteta člana Udruge

 •  sudjelovanjem i potporom u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih vrednota, te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda.

Udruživanje i odnosi prema drugim Udrugama

Članak 10.

(1)  Glede ostvarenja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Mostar može surađivati sa srodnim udrugama u domovini i inozemstvu.

Javnost rada

Članak 11.

(1) Rad Udruge HVIDR-e Mostar je javan. Donesene odluke objavljuje putem javnih medija i oglašavanjem na oglasnoj ploči Udruge.

(2) Sa sjednice tijela Udruge HVIDR-a Mostar može se odlukom tog tijela isključiti javnost u slučajevima:

– zaštite nacionalnih interesa

– zaštite interesa Udruge HVIDR-a Mostar i njenih članova.

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

(1) Članom Udruge HVIDR-e Mostar može postati hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata

a) kojemu su okolnosti stradavanja ranjavanje i zatočenje u borbenim djelovanjima, da je bio pripadnik postrojbi, kojima je sjedište bilo u Mostaru, a svojstvo RVI priznato II stupanjskim rješenjem

 – pripadnici  postrojbi HVO-a, MUP-a ( ranjeni i zatočeni u borbenim djelovanjima), kojima je mjesto prebivališta u Mostaru.

b) kojima su okolnosti stradavanja povreda,oboljenje i druga nastala kao posljedica borbenih djelovanja protiv neprijatelja:

 – da se uključio u HVO do 30.06.1993. god. bio pripadnik najmanje godinu dana do datuma oboljenja

 – da mu je svojstvo RVI priznato II stupanjskim rješenjem i da je prošao reviziju nadležnog organa

I koji:

 • Prihvaća načela, program i Statut Udruge
 • Izvršava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaće Udruge HVIDR-a Mostar.

Učlanjenje

Članak 13.

(1) Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata, koji želi postati članom Udruge HVIDR-a Mostar podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.

(2) Predsjedništvo Udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvijete iz predhodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo Udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema u članstvo sa naznačenim obrazloženjem i porukom o prizivu.

                                                         Članak 14. 

(1) Ukoliko član  udruge mijenja prebivalište, može ostati član Udruge ako je do 1992. godine imao prebivalište na teritoriju Grada Mostara

(2) Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava i obveze člana Udruge

Članak 15.

(1) Član Udruge HVIDR-e Mostar ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima.

(2) Član Udruge HVIDR-e Mostar ima pravo od strane tijela Udruge biti obavješten o radu Udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.

(3) Član Udruge HVIDR-e Mostar ima pravo birati članove tijela Udruge.

(4) Član Udruge HVIDR-a Mostar ima pravo biti biran u tijelo Udruge, ako je status HRVI stekao s osnova ranjavanja i zatočeništva.

Članak 16.

(1) Član Udruge HVIDR-e Mostar ima obveze:

 • ostvarivati ciljeve Udruge
 • pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge
 • provoditi odluke tijela Udruge
 • čuvati interes i ugled Udruge
 • izvijestiti Udrugu o promjeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene
 • poštivati moralni kodeks ponašanja u Udruzi
 • redovito plaćati članarinu.

Obveze članova u tijelima Udruge

Članak 17.

(1) Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-e Mostar imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.

(2) Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine Udruge, podnijeti izvješće o svome radu i raspravljati s članovima Udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

Stegovna odgovornost članova Udruge

Članak 18.

(1) Član udruge HVIDR-e Mostar stegovno je odgovoran spram odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge.

Prestanak članstva u Udruzi

Članak 19.

(1) Članstvo u Udruzi HVIDR-a Mostar prestaje:

 • smrću člana
 • istupanjem iz članstva
 • isključenjem nakon donošenja pravomoćnog rješenja ili presude
 • gubitkom statusa HRVI-a odnosno drugih uvjeta propisanih člankom 12 ovog Statuta
 • neplaćanjem članarine duže od 6 mjeseci.

(2) Član udruge HVIDR-e Mostar ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

(3) Član Udruge može biti isključen, ako teže povrijedi članske obveze .

Odluku o isključenju donosi Sud časti HVIDR-e Mostar na prijedlog Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar.

IV

UNUTARNJI USTROJ UDRUGE HVIDR-A MOSTAR

Opće odredbe

Članak 20.

(1) Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-e Mostar je sastav, kojeg čine ustrojstveni oblici u Udruzi u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a Mostar i njeni članovi ostvaruju ciljeve Udruge.

(2) Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Mostar su ogranci po potrebi.

(3)Ogranak se formira spram opravdane potrebe na područje djelovanja Udruge HVIDR-a Mostar .

(4) Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

Ogranak Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 21.

(1)  Tijela ogranka su:

 • Zbor ( svi članovi ogranka Udruge HVIDR-a Mostar)
 •  Izvršni odbor ( sastoji se od 5 do 7 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika)

Zadaća i ovlasti tijela ogranka Udruge HVIDR-a Mostar

 Članak 22.

(1) Zadaće zbora su:

 • Donosi pravilnik o radu izvršnog odbora
 • Razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora
 • Bira članove izvršnog odbora s mandatom 4 godine
 • Bira predsjednika i tajnika ogranka
 • Bira kandidata za tijela Udruge HVIDR-a Mostar.

(2) Sjednice zbora održavaju se 1 godišnje. Na sjednicu zbora pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranka, a sjednici nazočni čine kvorum.

Zbor odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 23.

(1) Zadaće izvršnog odbora su:

 • Provodi odluke zbora
 • Provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar
 • Rukovodi radom ogranka
 • Donosi plan aktivnosti
 • O svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar.
 • Predlaže kandidate za tijela Udruge HVIDR-a Mostar
 • Mijenja svog predstavnika u Predsjedništvu Udruge HVIDR-a Mostar ukoliko isti neopravdano ne prisustvuje na tri sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar.

(2) Sjednica izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu jednom mjesečno.

Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana, ukoliko je istoj nazočna polovina  članova izvršnog odbora.

Sjednice ogranka sazivaju predstavnici iz ogranka, koji su u predsjedništvu Udruge HVIDR-a Mostar.

V

TIJELA UDRUGE HVIDR-a MOSTAR

Članak 24.

(1)  tijela Udruge HVIDR-a Mostar su.

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor i
 • Sud časti

Skupština Udruge HVIDR-a Mostar

 Članak 25.

(1) Skupštinu Udruge HVIDR-a Mostar čine zastupnici ( prethodno izabrani po ograncima).

Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar

 Članak 26.

(1) Skupština udruge HVIDR-a Mostar:

 • Donosi Statut Udruge
 • donosi plan i program rada udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu tijela udruge
 • bira i razrješava dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar
 • donosi odluku u skladu sa Statutom udruge
 • može donijeti odluku o prestanku postojanja Udruge HVIDR-a  Mostar

(2) Skupština Udruge HVIDR-a Mostar radi prema poslovniku kojeg sama donosi

Sjednica Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 27.

(1) Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar mogu biti redovne i izvanredne

(2)Na sjednicu Skupštine pozivaju se preporučenim pismenim pozivom zastupnici prethodno izabrani na temeljnim ograncima udruge,7 dana prije održavanja sjednice Skupštine

(3)Sjednici Skupštine nazočni zastupnici udruge čine kvorum

(4)Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih zastupnika

Članak 28.

(1)Redovne sjednice Skupštine udruge saziva predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar svake 2. godine

(2) Izvanredne sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge prema potrebi,na temelju:

-pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Mostar ili

-odluke Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar ili

Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko predsjednik Udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku,izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo,koje je podnijelo zahtjev.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 29.

(1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar čine:

 • predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar
 • 2 dopredsjednika
 • tajnik
 • i 18 članova predsjedništva

Zadaće i ovlasiti Predsjedništva Udruge

HVIDR-a Mostar

Članak 30.

(1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar:

 • Utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta Udruge
 • Između dvije sjednice Skupštine obavlja funkciju Skupštine Udruge
 • Donosi opće akte Udruge u skladu sa Statutom Udruge
 • Provodi odluke Skupštine Udruge
 • Donosi odluku u skladu sa Statutom Udruge
 • Brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarenja ciljeva Udruge
 • Donosi plan aktivnosti Udruge
 • Upravlja imovinom Udruge i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
 • Imenuje komisiju i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove obrade
 • Osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
 • Predlaže kandidate i kandidacijske liste
 • Može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela Udruge; ta odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenje stegovnog postupka pred sudom časti HVIDR-a Mostar; članu, koji je udaljen, prava miruju dok se u postupku pred Sudom časti ne donese pravomoćna odluka.
 • Predsjedništvo donosi odluku o raspisivanju izbora za skupštinu udruge po temeljnim ograncima, a koji su dužni dostaviti listu kandidata u roku 60 dana od dana zakazivanja sastanka. Na izbornim sastancima ogranaka nazoči predsjednik HVIDR-e Mostar ili osoba koju ovlasti.

Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 31.

(1) Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar saziva predsjednik udruge u pravilu najmanje jednom mjesečno. Na sjednice Predsjedništva obvezno se poziva i predsjednik Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar, koji istoj nazoči bez prava glasovanja.

(2) Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar je pravovaljana ukoliko  je istoj nazočno više od ½  članova Predsjedništva Udruge.

(3) Predsjedništvo Udruge odluke donosi nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 32.

(1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar predstavlja i zastupa udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito dijelovanje tijela Udruge HVIDR-a Mostar.

.

Zadaća i ovlasti predsjednika Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 33.

(1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar:

 • Brine o provedbi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge
 • Saziva i vodi sjednicu Skupštine Udruge
 • Saziva i vodi sjednicu Predsjedništva Udruge
 • Izrađuje plan aktivnosti Udruge
 • Brine o korištenju imovine
 • Rukovodi obradom administrativnih, tehničkih i organizacijskih zadaća u Udruzi
 • Podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva Udruge
 • Saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Predsjedništva Udruge

Članak 34.

(1) Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar može zaustaviti provedbu odluke, koja je u suprotnosti s odredbama ovoga Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora, odluka Nadzornog odbora u svezi „sporne“ odluke je konačna.

(2) U slučaju spriječenosti ili izočnosti predsjednika mijenja ga osoba iz Predsjedništva po utvrđenom redoslijedu.

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 35.

(1) Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Mostar je Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar.

(2) Nadzorni odbor ima tri člana i to predsjednika Nadzornog odbora i dva člana

(3) U nadzornom odboru ne mogu biti birani članovi tijela Udruge HVIDR-a Mostar iste razine.

Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora Udruge

HVIDR-a Mostar

Članak 36.

(1) Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar:

 • Nadzire rad svih tijela najmanje jednom mjesečno
 • Nadzire rad izvršnih odbora u ograncima prema potrebi
 • Nadzire rad izvršnih odbora u ograncima prema potrebi
 • Nadzire korištenje imovine i materijalno-financijsko poslovanje udruge najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
 • Podnosi redovita izvješća Skupštini Udruge
 • Provodi izbore u temeljnim ograncima u roku od 30 dana, ukoliko temeljni ogranak ne dostavi listu kandidata sukladno članku 30.

Članak 37.

(2) Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor rada ogranka Udruge.

Sjednica nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 38.

(1) Sjednicu nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar saziva predsjednik Nadzornog odbora u pravilu najmanje jednom mjesečno.

(2) Nadzorni odbor odluke donosi konsezusom.

Sud časti Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 39.

(1) Sud časti Udruge HVIDR-a Mostar je tijelo koje odlučuje o povredama odredaba ovog Statuta, kao i općih akata, odnosno rješavanju sporova, te donosi odluke s tim u svezi.

(2) Pod povredom odredaba općih akata podrazumjeva se povreda prava ili povreda obveza članova udruge, navedenih u općim aktima.

Članak 40.

(1) Sud časti Udruge HVIDR-a Mostar ima 3 člana i to: Predsjednik Suda časti i 2 člana.

(2) U sud časti ne mogu biti birani članovi tijela udruge iste razine.

Zadaće i ovlasti Suda časti Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 41

(1) Sud časti Udruge HVIDR-a Mostar donosi Poslovnik o svom radu

(2) Sud časti postupa po zahtjevima tijela ovlaštenih za pokretanje stegovnog postupka i prigovorima članova koji su Sudu časti dostavljaju u pismenom obliku i moraju biti obrazloženi.

(3) Sud časti odlučuje o mjeri privremene suspenzije članova Udruge, u stegovnom postupku spram povrede prava i obveza.

(4) Sud časti udruge u suđenju je neovisan.

Sjednice Suda časti Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 42.

(1) Sjednice Suda časti  Udruge HVIDR-a Mostar saziva i vodi predsjednik Suda časti.

(2) U slučaju spriječenosti sazivanja i vođenja sjednice, predsjednik Suda časti može ovlastiti člana Suda časti za vođenje iste sjednice.

(3) U slučaju ostavke, bolesti, smrti ili isključenja iz članstva, predsjednika Suda časti na položaju predsjednika Suda časti mijenja član kojeg ovlasti Sud časti do izbora novog predsjednika Suda časti.

(4) Sud časti Udruge HVIDR-a Mostar sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova svih članova Suda časti.

Stegovne mjere

Članak 43.

(1) Svojom odlukom u svezi predmeta o kojem raspravlja Sud časti Udruge HVIDR-a Mostar  može izreći stegovnu mjeru.

(2) Stegovne mjere su:

 • Opomena
 • Ukor
 • Oduzimanje dužnosti
 • Suspenzija članskih prava
 • Isključenje iz članstva člana Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 44.

(1) Opomena i ukor se izriču članu za lakše povrede članskih obaveza.

(2) Oduzimanje dužnosti izriče se članu za opetovano činjenje lakših povreda kao i za povrede stegovne odgovornosti.

(3) Suspenzija članskih prava izriče se članu za opetovano činjenje težih povreda stegovne odgovornosti. Uz ovu mjeru stegovne odgovornosti, utvrđuje se oduzimanje dužnosti. Suspenzija se može izreći najviše na dvije godine.

(4) isključenje iz članstva izriče se članu za činjenje teških povreda stegovne odgovornosti, kao i za opetovano činjenje težih povreda. Isključenje iz članstva u sebi uključuje oduzimanje dužnosti i suspenziju članskih prava.

(5) Kada Sud časti udruge  HVIDR-a Mostar donese odluku o pokretanju stegovnog postupka radi teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata Udruge HVIDR-a Mostar dotičnom članu miruju članska prava.

Teže, odnosno teške povrede odredaba općih akata

Članak 45.

(1) Teža, odnosno teška povreda odredbi općih akata je svakako postupanje člana:

 • Koje je izazvalo teže, odnosno teške posljedice po ugled i interes „HVIDR-a Mostar“
 • Koje je izazvalo veću ili veliku materijalnu štetu
 • Koje bitno krši Statut Udruge HVIDR-a Mostar
 • Kada djeluje u suprotnosti s programom „HVIDR-a Mostar“ ili se ponaša suprotno načelima i ustroju „HVIDR-a Mostar“
 • Koje grubo krši etički kodeks ponašanja članova „HVIDR-a Mostar“.
 • (2) Prosudba o tome da li se radi o težoj ili teškoj povredi odredbi općih akata sastavni je dio Odluke Suda časti u predmetnom slučaju.

Postupak pred Sudom časti Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 46.

(1) Tijelo Udruge HVIDR-a Mostar koje je pokrenulo stegovni postupak i član „HVIDR-a Mostar“ protiv kojeg je postupak pokrenut i obrnuto, imaju položaj stranaka u postupku.

(2) Članovi Suda časti utvrđuju samo one činjenice što su im stranke iznijele i izvode samo one dokaze što su ih stranke priložile. Teret dokazivanja činjenica je na podnositelju zahtjeva za stegovni postupak. Sud časti nije vezan prijedlogom stegovne mjere po zahtjevu podnositelja.

(3) Stegovni postupak pred Sudom časti završava odlukom Suda časti koja mora biti obrazložena.

VI

NAČIN IZBORA I TRAJANJA MANDATA ČLANOVA TIJELA

UDRUGE HVIDR-a MOSTAR

Članak 47.

(1) Izbori za sva tijela Udruge HVIDR-a Mostar obavljaju se aklamacijom usvajanja liste kandidata za Predsjedništvo i Nadzorni odbor izabranih na skupštinama temeljnih ogranaka.

(2) Predsjednikom Udruge postaje kandidat, koji aklamacijom na Skupštini bude izabran po redoslijedu rotacije općina,, a na prijedlog zastupnika iz dotične općine.

(3) Dopredsjednicima Udruge postaju kandidati, koji aklamacijom budu izabrani iz ostale dvije općine, a na prijedlog dotičnih općina.

(4) Izbor predsjednika Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar obavlja se aklamacijom po redosljedu općine iz koje se bira kandidat, druga dva člana  su kandidati iz ostale dvije općine.

Trajanje mandata

Članak 48.

(1) Tijela Udruge HVIDR-a Mostar biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko  traje i mandat članova tih tijela.

(2) U vrijeme trajanja mandata člana, koji je naknadno imenovan, ubraja se protek vremena mandata člana umijesto koga je imenovan.

(3) Prestankom mandata tijela Udruge HVIDR-a Mostar prestaje i mandat njegovih članova.

Kandidiranja za izbore

Članak 49.

(1) Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.

VII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I

NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 50.

(1) Imovinu Udruge HVIDR-a Mostar čine novčana sredstva, koja je udruga stekla uplatom članarine, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti, dotacijom iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županija i fondova, pokretne i nepokretne stvari udruge, te druga imovinska prava.

(2) Imovinom Udruge HVIDR-a Mostar može se raspolagati isključivo glede ostvarenja ciljeva udruge.

Članak 51.

(1) Udruga HVIDR-a Mostar novčana sredstva stiče:

 • Uplatom članarine
 • Dotacijom sredstava iz državnog proračuna F BiH, proračuna općina,gradova, županija i fondova
 • Dobrovoljnim prilozima i darivanjem
 • Obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti.

Financijsko poslovanje Udruge HVIDR-a Mostar

 Članak 52.

(1) Udruga HVIDR-a Mostar neprofitna je udruga.

( 2) Udruga HVIDR-a Mostar vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima, kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

VIII

ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKI POSLOVI

Članak 53.

(1) Za obavljanje administrativno –tehničkih poslova Udruge HVIDR-a brine se  tajnik.

Tajnik se bira na prvoj sjednici Predsjedništva.

Tajnik je po svome položaju i funkciji član Predsjedništva i ima sva prava i obveze kao i ostali članovi Predsjedništva sukladno Statutu.

Tajnik vodi organizaciju rada Udruge HVIDR-a Mostar i neposredno sudjeluje u pripremama i vođenju svih sjednica.

Tajnik obavlja i druge poslove, koje mu u nadležnost stavi Predsjedništvo.

Za svoj rad odgovaran je Predsjedništvu HVIDR-e Mostar.

(2) Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Udruge HVIDR-a Mostar može se osnovati služba s potrebnim brojem djelatnika odgovarajuće stručnosti.

Osnivanje službe je u nadležnosti Predsjedništva. Koje sve pojedinosti donosi u svezi službe na prijedlog predsjednika i  tajnika Udruge HVIDR-a Mostar.

IX

PRESTANAK RADA UDRUGE, TE POSTUPAK S IMOVINOM

U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUGE

Članak 54.

(1) Udruga HVIDR-a Mostar može prestati sa radom Odlukom Skupštine, koja mora biti donesena ¾ (tročetvrtinskom) većinom glasova evidentiranih članova udruge.

Članak 55.

(1) Prestankom rada Udruge HVIDR-a Mostar, njezina imovina pripada Gradu Mostaru.

X

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE HVIDR-a MOSTAR

Članak 56.

(1) Članovima Udruge HVIDR-a Mostar za rad i postignuće u ostvarivanjima ciljeva Udruge može se dodijeliti priznanje ili nagrada.

(2) Pojedincima, pravnim osobama i institucijama, koje su na advekatan i učinkovit način pomogle ostvarenju ciljeva udruge može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.

(3)Zahvalnice, priznanje i nagrade dodjeljuje Skupštine Udruga HVIDR-a Mostar na prijedlog predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar.

(4) Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo Udruge Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

XI

EVIDENCIJA ČLANOVA UDRUGE HVIDR-a MOSTAR

Članak 57.

(1) Udruga  HVIDR-a Mostar dužna je voditi evidenciju (popis) članova Udruge.

XII

USTROJ UDRUGE HVIDR-a MOSTAR

Članak 58.

(1) Ustroj Udruge HVIDR-a Mostar predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 30 dana stupanja Statuta na snagu.

(2) Tijela Udruge HVIDR-a Mostar smatraju se utemeljiteljima Udruge HVIDR-a Mostar prema odredbama ovog Statuta i odredbama Zakona o udrugama.

XIII

STUPANJE NA SNAGU

                                                             Članak 59.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 09.03.2018.godine

Mostar,  26.04.2024.godine       

                                                                    PREDSJEDNIK UDRUGE

Darko Drmać

                                                                                                                                                                                                                              

Komentari su zatvoreni