Statut HVIDRA-a

198

STATUT UDRUGE HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA MOSTAR

OPĆE ODREDBE

I

Članak 1.

Udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA ( u daljnjem tekstu : Udruga HVIDR-a) MOSTAR je dragovoljna udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih, nacionalnih, humanitarnih, socijalni, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjera stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

Naziv i sjedište udruge

Članak 2.

Udruga nosi ime „Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Mostar“
Skraćeni naziv udruge je „Udruga HVIDR-a Mostar“

Članak 3.

Sjedište Udruge HVIDR-a Mostar je u Mostaru Ul. Kralja Tomislava 29.

Područje djelovanja Udruge

Članak 4.

Udruga djeluje na području Grada Mostara.

Članak 5.

Udruga HVIDR-a Mostar je pravna osoba i upisuje se u registar Županijskog ministarstva pravosuđa i uprave Mostar.

Zastupanje i predstavljanje udruge

Članak 6.

(1)Udrugu HVIDR-a Mostar zastupa i predstavlja predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika , udrugu zastupa i predstavlja jedan od dopredsjednika i glavni tajnik, ili član Predsjedništva kojeg Predsjedništvo ovlasti.

Pečat udruge

Članak 7.

Pečat Udruge HVIDR-a Mostar okruglog je oblika promjera 3,5 cm. Uz Kružnicu koja omeđuje vanjski rub u pravilnom rasporedu je puni naziv udruge. U sredini se nalazi znak vojnog invalida, osoba u invalidskim kolicima precrtana automatskom puškom ,a ispod je Sjedište Udruge Mostar.

II

CILJEVI UDRUGE

Članak 8.

Cilj Udruge HVIDR-a Mostar je socijalna i pravna zaštita svojih članova.

Članak 9.

Cilj Udruge HVIDR-a Mostar ostvaruje se :
Sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija FBiH na dosljednom provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prva hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata
Brigom o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
Brigom o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
Brigom o promicanju u činove časnika i dočasnika, te brigom o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
Promicanje tjelesne kulture ( sport i rekreacija ) radi unapređenja opće sposobnosti svojih članova
Sudjelovanjem i potporom u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
Promicanjem hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih vrednota, te promicanjem i oplemenjivanjem moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda.

UDRUŽIVANJE I ODNOSI PREMA DRUGIMA UDRUGAMA

Članak 10.

Glede ostvarivanja svoji ciljeva Udruga HVIDR-a Mostar udružuje se u Zajednicu udruga HVIDR-a RAMSKO-NERETVANSKO HUMSKE županije ( u daljnjem tekstu HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije ).
Glede ostvarivanja svojih ciljeva Udruga HVIDR-a Mostar može surađivati sa srodnim udrugama u domovini i inozemstvu.

JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad Udruge HVIDR-a Mostar je javan. Donesene odluke objavljuju se putem javnih medija i oglašavanjem na oglasnoj ploči udruge.
Sa sjednice tjela Udruge HVIDR-a Mostar može se odlukom tog tijela isključiti javnost u slučajevima;
Zaštite nacionalnih interesa
Zaštite interesa Udruge HVIDR-a Mostar i njenih članova

III

ČLANSTVO UDRUGE

Članak 12.

Članom Udruge HVIDR-a Grad Mostar može postati hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata.
Kojemu su okolnosti stradavanja ranjavanje na prvoj crti, da je bio pripadnik postrojbi kojima je sjedište bilo u Mostaru, a svojstvo RVI-a priznato drugostupanjskim rješenjem
Pripadnici profesionalnih postrojbi ( ranjavanje u profesionalnoj postrojbi), a da je mjesto boravka u Mostaru
Kojima su okolnosti stradavanja oboljenja po uvjetima:
Da se uključio u HVO do 30.06.1993.g, bio pripadnik najmanje godinu dana do datuma oboljenja
Da mu je svojstvo RVI priznato drugostupanjskim rješenjem i da je prošao reviziju MO
I koji :

Prihvaća načela, program i Statut Udruge
Izvršava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaće Udruge HVIDR-a Mostar

UČLANJENJE

Članak 13.

Hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata koji želi postati članom Udruge HVIDR-a Mostar podnosi vlastoručno potpisan pristupni list.
Predsjedništvo udruge u roku od 30 dana utvrđuje da li kandidat za članstvo ispunjava uvjete iz prethodnog članka i da li je kandidat priložio uredno popunjen i potpisan pristupni list. Predsjedništvo udruge može donijeti odluku o odbijanju prijema s naznačenim obrazloženjem i poukom o prizivu.
Ako prijem u članstvo bude odbijen, kandidat u roku 8 dana od dana prijema odluke može uložiti priziv na odbijenicu. U tom slučaju Predsjedništvo HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije provodi raspravu o prizivu, te donosi odluku o učlanjenju.
Odluka Predsjedništva HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije u predmetnom slučaju je konačna i mora biti obrazložena.
Članstvo se stječe danom odluke o prijemu, odnosno istekom roka iz stavka 3 ovog članka pod uvjetima da prijem u članstvo ne bude odbijen.

Članak 14.

Ukoliko član promijeni prebivalište, odnosno boravište, ostaje član matične udruge prema prebivalištu iz 1992 god.
Višestruko članstvo nije dozvoljeno.

Prava i obveze člana udruge

Članak 15.

Član Udruge HVIDR-a Mostar ima pravo sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju udruge, osobito raspravama, prijedlozima i zahtjevima.
Član Udruge HVIDR-a Mostar ima pravo od članova tijela udruge biti obavješteno radu udruge, donesenim odlukama i zauzetim stajalištima.
Član Udruge HVIDR-a Mostar ima pravo birati članove tijela udruge.
Član Udruge HVIDR-a Mostar ima pravo biti biran u tijelo udruge ako je status HRVI stekao s osnova ranjavanja i zatočenja isključivo na ili ispred prve prve crte bojišnice u borbenim djelovanjima protiv neprijatelja.

Članak 16.

Član Udruge HVIDR-a Mostar ima obveze :
Ostvarivati ciljeve udruge
Pridržavati se odredaba statuta i drugih općih akata udruge
Provoditi odluke tijela udruge
Čuvati interes i ugled udruge
Izvijestiti udrugu o promijeni statusnih ili drugih podataka evidentiranih u pristupnom listu u roku od 15 dana od nastanka promjene
Redovito plaćati članarinu

Obveze članova u tijelima udruge

Članak 17.

Izabrani članovi u tijela Udruge HVIDR-a Mostar imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi udruge.
Izabrani članovi u tijela udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednice Skupštine udruge, podnijeti izvješće o svom radu i raspravljati sa članovima udruge o svim pitanjima iz područja svog djelokruga.

Stegovna odgovornost članova udruge

Članak 18.

Član Udruge HVIDR-a Mostar stegovno je odgovoran spram odredbi Statuta i drugih općih akata udruge.

Prestanak članstva u udruzi

Članak 19.

Članstvo u Udruzi HVIDR-a Mostar prestaje :
Smrću člana
Istupanjem iz članstva
Isključenjem
Gubitkom statusa HRVI, odnosno, drugih uvjeta propisanih Člankom 12. ovog Statuta
Neplaćanjem članarine duže od 6 mjeseci
Član Udruge HVIDR-a Mostar ima pravo istupiti iz članstva udruge podnošenjem pisan izjave o istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.
Član Udruge HVIDR-a Mostar može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze
Odluku o isključenju donosi Sud Časti HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije na prijedlog Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar

Protiv odluke o isključenju dopušten je prigovor Sudu Časti zajednice HVIDR-a H-B ( u daljnjem tekstu HVIDR-a H-B )

IV

Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Mostar

Opće odredbe

Članak 20.

Unutarnji ustroj Udruge HVIDR-a Mostar je sastav kojeg čine ustrojstveni oblici u udruzi u smislu infrastrukture, posredstvom kojih Udruga HVIDR-a Mostar i njeni članovi ostvaruju ciljeve udruge.
Ustrojstveni oblik Udruge HVIDR-a Mostar su : ogranci po potrebi
Ogranak se formira spram opravdane potrebe na područje djelovanja Udruge HVIDR-a Mostar odlukom Predsjedništva HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije.
Ogranak nema svojstvo pravne osobe.

Ogranak Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 21.

Tijela ogranka su :
Zbor ( svi članovi ogranka Udruge HVIDR-a Mostar )
Izvršni odbor ( sastoji se od 5-7 članova, uključujući predsjednika ogranka i tajnika )

Zadaća i ovlasti tijela Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 22.

Zadaće zbora su :
Donosi pravilnik o radu izvršnog odbora
Razmatra i usvaja izvješće o radu izvršnog odbora
Bira članove izvršnog odbora sa mandatom 4 godine
Bira predsjednika i tajnika ogranka
Bira kandidate za tijela Udruge HVIDR-a Mostar
Sjednice zbora održavaju se jednom godišnje. Na sjednicu zbora pozivaju se pismenim putem svi članovi ogranka, a sjednici nazočni čine kvorum.
Zbor odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 23.

Zadaće izvršnog odbora su :
Provodi odluke zbora
Provodi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar
Rukovodi radom ogranaka
Donosi plan aktivnosti
O svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar
Predlaže kandidate za tijela Udruge HVIDR-a Mostar
Mijenja svog predstavnika u Predsjedništvu Udruge HVIDR-a Mostar ukoliko isti neopravdano ne prisustvuje na 3 sjednice Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar .
Sjednica izvršnog odbora ogranka održavaju se u pravilu 1 mjesečno
Sjednica izvršnog odbora je pravovaljana ukoliko je istoj nazočna polovina članova izvršnog odbora. Izvršni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova članova izvršnog odbora

Sjednice Ogranaka sazivaju predstavnici iz ogranaka u Predsjedništvu Udruge HVIDR-a Mostar

V

Tijela Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 24.

Tijela Udruge HVIDR-a Mostar su :
Skupština
Predsjedništvo
Nadzorni odbor

Skupština Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 25.

Skupštinu Udruge HVIDR-a Mostar čine zastupnici ( prethodno izabrani po ograncima)

Zadaće i ovlasti Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 26.

Skupština Udruge HVIDR-a Mostar :
Donosi Statut Udruge HVIDR-a Mostar
Donosi plan i program rada Udruge HVIDR-a Mostar
Razmatra i usvaja izvješća o radu tijela Udruge HVIDR-a Mostar
Bira i razrješava dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar
Bira delegate u Skupštinu HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije.
Donosi odluku u skladu sa Statutom Udruge HVIDR-a Mostar
Može donijeti odluku o prestanku postojanja Udruge HVIDR-a Mostar
Skupština Udruge HVIDR-a Mostar radi prema poslovniku kojeg sama donosi Sjednica skupštine Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 27.

Sjednice Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar mogu biti redovne i izvanredne
Na sjednicu Skupštine pozivaju se , preporučenim pismenim pozivom, zastupnici prethodno izabrani na temeljnim ograncima Udruge HVIDR-a Mostar, 7dana prije održavanja Skupštine.
Sjednici Skupštine nazočni zastupnici udruge čine kvorum.
Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 28.

Redovne sjednice Skupštine Udruge saziva Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar 1 godišnje
Izvanredne sjednice Skupštine saziva Predsjednik udruge prema potrebi.
Na temelju :
Pismenog zahtjeva 1/3 članova Udruge HVIDR-a Mostar
Odluke Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar
Odluke Suda časti HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka pismenog zahtjeva. Ukoliko Predsjednik Udruge ne sazove traženu izvanrednu sjednicu Skupštine u navedenom roku, izvanrednu sjednicu Skupštine saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 29.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar čine :
Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar
2 dopredsjednika
20 članova predsjedništva

Zadaće i ovlasti predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 30.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar
Utvrđuje prijedlog, te izmjene i dopune Statuta Udruge HVIDR-a Mostar
Između 2 sjednice Skupštine obavlja funkciju Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar
Donosi opće akte udruge u skladu sa Statutom Udruge HVIDR-a Mostar
Provodi odluku Skupštine Udruge HVIDR-a Mostar
Donosi odluke u skladu sa Statutom Udruge HVIDR-a Mostar
Brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Udruge HVIDR-a Mostar
Donosi plan aktivnosti
Upravlja imovinom Udruge HVIDR-a Mostar i donosi financijski plan za sljedeće plansko razdoblje
Imenuje komisiju i povjerenstva, određuje im sastav, zadaće i rokove obrade
Osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća
Predlaže kandidate i kandidatske liste
O svom radu redovito izvješćuje Predsjedništvo HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije.
Može donijeti odluku o udaljavanju s dužnosti bilo kojeg člana tijela Udruge HVIDR-a Mostar ta odluka ujedno predstavlja zahtjev za vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije., članu koji je udaljen prava miruju dok se u postupku pred Sudom časti ne donese pravomoćna odluka.

Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 31.

Sjednicu Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar saziva Predsjednik u pravilu 1 mjesečno. Na sjednici Predsjedništva obvezno se poziva i predsjednik Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar, koji istoj nazoči bez prava glasovanja.
Sjednica Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno ½ članova Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar
Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 32.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava redovito djelovanje tijela Udruge HVIDR-a Mostar
Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar po položaju je član Predsjedništva HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije.

Zadaće i ovlasti Predsjednika Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 33.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar
Brine o provedbi odluke Skupštine i Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar
Saziva i vodi sjednicu Skupštine
Saziva i vodi sjednicu Predsjedništva
Izrađuje plan aktivnosti udruge
Brine o korištenju imovine
Rukovodi obradom administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća u udruzi
Podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva udruge
Saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost Predsjedništva Udruge

Članak 34.

Predsjednik Udruge HVIDR-a Mostar;
Može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti sa odredbama ovog Statuta i zatražiti očitovanje Nadzornog odbora, odluka Nadzornog odbora u svezi „sporne“ odluke je konačna.
U slučaju spriječenosti ili izočnosti Predsjednika mijenja ga osoba iz Predsjedništva po utvrđenom redoslijedu

Nadzori odbor Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 35.

Nadzorno tijelo Udruge HVIDR-a Mostar je Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar
Nadzorni odbor ima tri člana i to : Predsjednika Nadzornog odbora i 2 člana
U nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi tijela Udruge HVIDR-a Most
Zadaće i ovlasti Nadzornog odbora

Članak 36.

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar :
Nadzire rad svih tijela najmanje jednom tromjesečno
Nadzire rad izvršnih odbora u ograncima prema potrebi
Nadzire korištenje imovine i materijalno-financijskih polovanja Udruge HVIDR-a Mostar najmanje jednom tromjesečno, te pazi da isto bude u skladu sa zakonskim propisima i odredbama ovog Statuta
Podnosi redovita izvješća Skupštini Udruge HVIDR-a Mostar
Podnosi redovita izvješća Nadzornog odbora Predsjedništva HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije.

Članak 37.

Nadzorni odbor Udruge HVIDR-a Mostar može bez prethodne najave , a sukladno vlastitoj prosudbi, obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela udruge ili nazdor rada ogranka udruge.

Sjednica Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 38.

Sjednicu Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar saziva Predsjednik Nadzornog odbora u pravilu 1 mjesečno.
Nadzorni odbor odluke donosi konsenzusom.

Način izbora i trajanja mandata tijela Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 39.

Izbori za sva tijela Udruge HVIDR-a Mostar obavljaju se aklamacijom usvajanja liste kandidata za Predsjedništvo i Nadzorni odbor izabranih na Skupštinama temeljnih ogranaka.
Predsjednikom Udruge postaje kandidat koji aklamacijom na Skupštini bude izabran po redoslijedu rotacije općina koji na rok od 2 godine daje svog kandidata a na prijedlog zastupnika iz dotične općine.
Dopredsjednicima Udruge postaju kandidati koji aklamacijom budu izabrani iz ostale 2 općine, a na prijedlog zastupnika iz dotične općine.
Izbor predsjednika Nadzornog odbora Udruge HVIDR-a Mostar obavlja se aklamacijom po redoslijedu općine iz koje se bira kandidat, druga dva člana su iz ostale dvije općine.

Trajanje mandata

Članak 40.

Tijela Udruge HVIDR-a Mostar biraju se na vrijeme od 4 godine, koliko traje i mandat članova tih tijela.
U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se protek vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
Prestankom mandata tijela Udruge HVIDR-a Mostar prestaje i mandat njegovih članova.

Kandidiranje za izbore

Članak 41.

Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar sastavlja kandidacijske liste za izbor članova tijela udruge.
Predsjedništvo HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije propisuje mjerila za izbor delegata u županijsku Skupštinu HVIDR-a, odnosno mjerila za predlaganje kandidata za tijela HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije, štujući pritom načelo pravične brojčane i teritorijalne zastupljenosti.
Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar sastavlja kandidacijsku listu za delegate u županijskoj Skupštini HVIDR-a i kandidacijsku listu za tijela HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije na način propisa mjerila iz prethodnog stavka ovog članka.

Imovina, način raspolaganja imovinom i način stjecanja imovine Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 42.

Imovinu Udruge HVIDR-a Mostar čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti, dotacijom iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova, županija i fondova, pokretne i nepokretne stvari Udruge te druga imovinska prava.
Imovinom Udruge HVIDR-a Mostar može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge HVIDR-a Mostar.

Članak 43.

Udruge HVIDR-a Mostar imovinu stiče :
Uplatom članarine Udruge
Dotacija sredstava iz državnog proračuna FBiH, proračuna općina, gradova, županija i fondova
Dobrovoljnim prilozima i darivanjem
Obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti

Financijsko poslovanje Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 44.

Udruge HVIDR-a Mostar je neprofitna udruga.
Udruge HVIDR-a Mostar vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

Administrativno tehnički poslovi

Članak 45.

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Udruge HVIDR-a Mostar brine se glavni tajnik.
Glavni tajnik je po svom položaju i funkciji član Predsjedništva i ima sva prava i obveze kao i ostali članovi Predsjedništva sukladno Statutu.

Glavni tajnik vodi organizaciju rada Udruge HVIDR-a Mostar i neposredno sudjeluje u pripremama i vođenju svih sjednica.

Glavni tajnik obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi Predsjedništvo. Za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu Udruge HVIDR-a Mostar

Glavni tajnik bira se na prvoj sjednici Predsjedništva.

Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova Udruge HVIDR-a Mostar može se osnovati služba s potrebnim brojem djelatnika odgovarajuće stručnosti.
Osnivanje službe je u nadležnosti Predsjedništva, koje sve pojedinosti donosi u svezi službe, na prijedlog Predsjednika i Glavnog tajnika.

Prestanak Udruge, te postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge

Članak 46.

Udruga HVIDR-a Mostar može prestati sa radom odlukom Skupštine koja mora biti donesena ¾ ( tročetvrtinskom ) većinom glasova evidentiranih članova Udruge HVIDR-a Mostar.

Članak 47.

Prestankom Udruge HVIDR-a Mostar njezina imovina pripada Županijskoj zajednici Udruge HVIDR-a RAM-NER-HUMSKE Županije .

Priznanja i nagrade Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 48.

Članovima Udruge HVIDR-a Mostar za rad i postignuće u ostvarivanjima ciljeva može se dodijeliti priznanje ili nagrada.
Pojedincima, pravnim osobama, i institucijama koje su na adekvatan i učinkovit način pomogle ostvarivanju ciljeva Udruge HVIDR-a Mostar može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili nagrada.
Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Skupština Udruge HVIDR-a Mostar na prijedlog Predsjedništva Udruge HVIDR-a Mostar.
Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje Predsjedništvo Udruge HVIDR-a Mostar Pravilnikom o dodjeli priznanja i nagrada.

Evidencija članova Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 49.

Udruge HVIDR-a Mostar dužna je voditi evidenciju ( popis) članova Udruge.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 50.

Na temelju članka 46. Zakona o udruživanju građana ( „S.list FBiH br.6/95“) Udruga HVIDR-a Mostar kao pravni slijednik nastavlja imovinu Podružnice HVIDR-a Mostar

Ustroj Udruge HVIDR-a Mostar

Članak 51.

Ustroj Udruge HVIDR-a Mostar predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od 30 dana stupanja Statuta na snagu.
Tijela Podružnice HVIDR-a Mostar smatraju se utemeljiteljima Udruge HVIDR-a Mostar prema odredbama ovog Statuta i odredbama zakona o Udrugama.

Stupanje na snagu

Članak 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Podružnice HVIDR-a Mostar.

17.10.1999.god

Komentari su zatvoreni