JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta

38

BOSNA 1 HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE 1 HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA
min.branitelja.boraca.hnz@gmail.com www.mbhnz-k.ba

Kralja Petra Krešimira IV. br. 8/A, 88000 Mostar, tel.: 036 311-550, fax.: 036 311-650

Temeljem članka 25. stavak (1) točka c) Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu („Narodne novine HNŽ”, broj: 6/18 i 4/21), članka 33. Pravilnika o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje („Narodne novine HNŽ”, broj: 2/19 i 7/21 ) i Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška novčanih sredstva utvrđenih u Proračunu HNK-Ž za 2022. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ, broj: 01-1-02-1108/22 od
26.04.2022. godine, Ministarstvo za pitanja branitelja HNŽ raspisuje:


JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta
1.
(Predmet Javnog oglasa, podaci o ukupnom iznosu sredstava, korisnici prava/prioriteti, opći uvjeti i ograničenje korištenja prava)
(l ) Predmet Javnog oglasa je dodjela bespovratne novčane pomoći pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta iz raspoloživih sredstava Ministarstva za pitanja branitelja HNŽ (u daljem tekstu Ministarstvo) u iznosu od 275.000,00 (dvijestotinesedamdesetpet tisuća konvertibilnih maraka).
(2) Pravo na dodjelu sredstava po Javnom oglasu imaju branitelji i članovi njihove obitelji, te članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a po utvrđenim prioritetima, i to:
a) djeca poginulih, umrlih, nestalih branitelja bez oba roditelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma 100% I grupe,
b) obitelj s dva i više poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 100% II grupe,
c) obitelj poginulih, umrlih, nestalih branitelja i ratni vojni invalidi s oštećenjem organizma od 90%, 80% i 70% i dobitnici ratnih priznanja i odličja,
d) ostali ratni vojni invalidi i članovi obitelji umrlih ratnih vojnih invalida,
e) razvojačeni branitelji i članovi obitelji umrlih razvojačenih branitelja.
(3) Opći uvjet za ostvarivanje prava po ovom Javnom oglasu je prebivalište na području županije najmanje 10 godina prije stupanja na snagu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, tj. od 09.08.2008. godine, uz ispunjavanje jednog od slijedećih uvjeta:

 • da prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje,
 • da im korisna površina stambenog objekta ne odgovara broju članova obiteljskog kućanstva, – da žive u stambenom objektu koji nije uvjetan za stanovanje.
  (4) Pravo na stambeno zbrinjavanje može se koristiti samo za jednu stambenu jedinicu, i isto se ne može ostvariti ukoliko je osoba u Domovinskom ratu sudjelovala manje od 12 mjeseci, koji period se, uz postojanje objektivnih okolnosti, ne odnosi na obitelji poginulih, na ratne vojne invalide i na osobe koje su kao maloljetne stupile u Domovinski rat, uz ostala ograničenja utvrdena člankom 3. i 20. Pravilnika.
  11.
  (Namjena sredstava)
  Pomoć pri izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji individualnog stambenog objekta ostvaruje se dodjelom bespovratnih novčanih sredstava za:
  a) stambeni objekt bez krovne konstrukcije i stambeni objekt čiju je krovnu konstrukciju potrebno zamijeniti u cijelosti ili stambeni objekt čiju je krovnu konstrukciju potrebno dijelom sanirati,
  b) stambeni objekt koji nije uvjetan za stanovanje zbog narušene statičke stabilnosti ili značajnijeg oštećenja konstruktivnih elemenata objekta,
  c) izvodenje radova kojima se unutarnji dio stambenog prostom koji nije u funkciji stanovanja dovodi u funkciju stanovanja.
  Podnositelj zahtjeva dužan je na propisanom zahtjevu koji je u prilogu Javnog oglasa naznačiti jedan od osnova za koji traži bespovratna sredstva.
  111.
  (Obvezna dokumentacija za dokazivanje ispunjenosti uvjeta)
  (1) Dokaz o statusu:
  a) za člana obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja uvjerenje o statusu izdato od nadležne gradske/općinske službe za braniteljsko invalidsku skrb;
  b) za ratnog vojnog invalida:
  -uvjerenje o statusu izdato od nadležne gradske/općinske službe za braniteljsko invalidsku skrb, te uvjerenje o sudjelovanju u Domovinskom ratu sa dužinom trajanja (HVO, A RBiH ili MUP) izdato od strane nadležne grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze – obrazac VFMB-
  -za člana obitelji umrlog ratnog vojnog invalida uz uvjerenje o statusu umrlog ratnog vojnog invalida izdato od nadležne gradske/općinske službe za braniteljsko invalidsku skrb i dokaz o srodstvu podnositelja zahtjeva sa umrlim ratnim vojnim invalidom;
  c) za dobitnika ratnog priznanja-odličja, uvjerenje nadležne grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze ili uvjerenje izdato od nadležne gradske/općinske službe za braniteljsko invalidsku skrb, te uvjerenje o sudjelovanju u Domovinskom ratu sa dužinom trajanja izdato od strane nadležne grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obveze – obrazac VFMB-3a;
  d) za razvojačenog branitelja:
 • uvjerenje o sudjelovanju u Domovinskom ratu sa dužinom trajanja izdato od strane nadležne grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obveze (HVO, A RBiH ili MUP) obrazac VFN’IB-3a, – a za člana obitelji umrlog razvojačenog branitelja uz dokaz o sudjelovanju u Domovinskom ratu sa dužinom trajanja izdat od strane nadležne grupe za pitanje evidencija iz oblasti vojne obveze (HVO, A RBiH ili MUP) obrazac VFMB-3a i dokaz o srodstvu podnositelja zahtjeva sa umrlim razvojačenim braniteljem;
  (2) Potvrda o prebivalištu za sve članove obiteljskog kućanstva koje je podnositelj uvrstio na kućnu listu, izdata od MUP-a HNž;
  (3) Kućna lista ovjerena od nadležnog gradskog/općinskog tijela uprave;
  (4) Potvrda o kretanju za podnositelja zahtjeva izdata od MUP-a HNŽ od 1991. godine, izdata nakon objave javnog poziva, iz koje je nesporno vidljivo kontinuirano kretanje podnositelja zahtjeva do dana izdavanja iste;
  (5) Dokaz o vlasništvu ili posjedu stambenog objekta:
  5.1 Zemljišno knjižni izvadak iz kojeg se vidi da je podnositelj zahtjeva ili član njegovog obiteljskog kućanstva kojeg je podnositelj uvrstio na kućnu listu vlasnik stambene jedinice za koju podnosi zahtjev;
  5.2 Dokaz o posjedu :
  a) Ukoliko podnositelj zahtjeva ili član njegovog obiteljskog kućanstva posjeduje samo građevinsko zemljište s urednom urbanističko-gradevinskom dokumentacijom na kojem je započeta izgradnja stambene jedinice-dokaz o istom (minimalno urbanistička suglasnost i zahtjev za građenje);
  b) Ukoliko podnositelj zahtjeva ili član njegovog obiteljskog kućanstva stanuje u stambenoj jedinici za koju je (prije 09.08.2018)- podnio zahtjev za legalizaciju, a u koju je uselio prije stupanja na snagu Zakona dokaz o istom (dokaz o urednom posjedu uz zahtjev za legalizaciju i ishodene urbanističko-tehničke uvjete);
  (6) Ukoliko je podnositelj zahtjeva podstanar dužanje dostaviti ugovor o podstanarskom odnosu ili drugi valjan dokaz, odnosno dostaviti privremeno rješenje o alternativnom smještaju;
  (7) Uvjerenje/a Općinskog suda da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog kućanstva koje je podnositelj uvrstio na kućnu listu koju dostavlja nisu vlasnici druge stambene jedinice, izuzev stambene jedinice za koju podnosi zahtjev;
  (8) Ukoliko je podnositelj zahtjeva na dan 30.04.1991. godine živio u mjestu različitom od sadašnjeg mjesta prebivališta, dužan je priložiti i Uvjerenje/a Općinskog suda iz tadašnjeg mjesta prebivališta iz kojeg je vidljivo da on i članovi obiteljskog kućanstva koje je uvrstio na kućnu listu nisu vlasnici bilo koje stambene jedinice, osim one za koju podnose zahtjev;
  (9) Ovjerena izjava da podnositelj zahtjeva, kao i članovi obiteljskog kućanstva koje je uvrstio na kućnu listu nisu vlasnici/posjednici bilo koje stambene jedinice u HNŽ ili BiH, osim one za koju podnose zahtjev i izjava da isti nisu dobili stan, odnosno nisu u postupku rješavanja dodjele istog od strane Zajedničkih službi tijela F BiH, iz fonda bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske F BiH, niti su bili korisnici bespovratnih novčanih sredstava, niti su pravo na bespovratna novčana sredstva ostvarili po nekom drugom temelju (privitak zahtjeva broj: 1);
  (10) Rodni list za svako treće i slijedeće malodobno dijete, a za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju do navršene 26. godine života-dokaz o redovitom školovanju,
  (11) Dokaz za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog kućanstva koje je podnositelj uvrstio na kućnu listu koji imaju redovita novčana primanja uz naznaku visine istih, izuzev novčanih primanja po osnovu braniteljsko- invalidske skrbi (osobna invalidnina) i socijalne skrbi;
  (12) Ukoliko podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog kućanstva koje je podnositelj uvrstio na kućnu listu nisu u radnom odnosu kao dokaz o istom dostaviti Uvjerenje Službe za zapošljavanje ili Uvjerenje nadležne porezne ispostave ili Uvjerenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje; (13) Dokaz o teškom zdravstvenom stanju- najtežem oboljenju i/ili povredi utvrđenom važećim propisima, za podnositelja zahtjeva i/ili članova njegove obitelji;
  (14) Predračun radova s cijenom koštanja (okvirni opis troškova za radove iz točke II. Javnog oglasa) sačinjen od ovlaštene osobe;
  (15) Izjava člana obiteljskog kućanstva – vlasnika objekta da podnositelj zahtjeva može vršiti radovena objektu u cilju trajnog rješavanja svog stambenog pitanja i vlasništva tog dijela objekta u kojem živi (u slučaju kada podnositelj zahtjeva nije vlasnik individualnog stambenog objekta ili je suvlasnik dijela objekta na koji se zahtjev odnosi)- (privitak zahtjeva broj :2).
  Zatražena dokumentacija ne smije biti starija od 6 mjeseci, izuzev dokumentacije iz točke 5. i 6., a preslike iste moraju biti ovjerene kod nadležnog tijela uprave.
  (Prijave i postupanje po prijavama)
  (1) Prijava na Javni oglas podnosi se na jedinstvenom obrascu dostupnom u sjedištu Ministarstva, Kralja Petra Krešimira IV, 8/a 88000 Mostar, u općinskim odnosno gradskim službama braniteljsko-invalidske skrbi u HNŽ i na službenoj internet stranici Ministarstva: www.mbhnz-k.ba .
  (2) Prijave na Javni oglas sa potrebnim odgovarajućim dokumentima podnose se na adresu: Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K Kralja Petra Krešimira IV, 8/a 88000 Mostar.
  (3) Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u r azmatranje, o čemu je Ministarstvo obvezno obavijestiti podnositelja zahtjeva.
  (4) Uvažavajući propisanu proceduru, po okončanom postupku razmatranja pravovremenih, potpunih i urednih prijava, a na temelju utvrdenih činjenica iz članka 32. Pravilnika, te reda prioriteta po

zahtjevima za odobravanje sredstava utvrdenih prema broju bodova sukladno s kriterijima i formiranim zasebnim listama po kategorijama iz članka 21. Pravilnika, sa kvalificiranim podnositeljima zahtjeva potpisat će se Ugovor o dodjeli i namjenskom utrošku sredstava, u okviru oglasom predvidenih sredstava.
(5) Ministarstvo će posebno obavijestiti podnositelje zahtjeva koji sukladno stavku (4) ove točke nisu stekli uvjete za potpisivanje Ugovora o dodijeli i namjenskom utrošku sredstava.
(6) Ministarstvo zadržava pravo dodatnih provjera i utvrdivanja svih činjenica koje su zatražene uvjetom Javnog oglasa.
(7) Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.
ontrola utroška odobrenih sredstava)
1) Kontrolu utroška odobrenih sredstava doznačenih temeljem zaključenog Ugovora, vrši Povjerenstvo.
(2) Nenamjenski utrošena sredstva koja su na temelju Ugovora doznačena podnositelju zahtjeva imaju se vratiti na račun Proračuna županije.

/22 –
Mostar: q – .2022. godine

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.