Obavijest pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i njihovim obiteljima iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

81

Odredbe Glave IX Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Odredbe Glave IX Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17, u daljnjem tekstu: ZOHBDR) stupaju na snagu 1. siječnja 2019.

Napomena: prije podnošenja zahtjev je potrebno kompletirati prema prilozima navedenim u tiskanicama zahtjeva. Tiskanice zahtjeva, kao i tiskanice P-2 za invalidsku mirovinu možete preuzeti u uredu HVIDR-e Čapljina ili na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zahtjevi za ostvarivanje prava pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji prema ZOHBDR-u podnose se na sljedeći način:

podnositelji zahtjeva s prebivalištem u Republici Hrvatskoj zahtjeve podnose područnoj službi/uredu Zavoda prema mjestu prebivališta/boravišta, odnosno posljednjeg prebivališta/boravišta u RH
podnositelji zahtjeva s prebivalištem izvan Republike Hrvatske zahtjeve mogu podnijeti područnoj službi/uredu koja/i je najbliža/i njihovom prebivalištu u inozemstvu.

Prilozi za invalidsku mirovinu:

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti obvezno priložite:

1. Uvjerenje o pripadnosti postrojbi i okolnostima stradavanja (Uvjerenje FMB1)
2. Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju sa svim specijalističkim nalazima (stara i nova medicinska dokumentacija)
3. Prijedlog mjerodavnog doktora medicine za vještačenje radne sposobnosti osiguranika (tiskanice 1-IN i 2-IN – ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, odnosno tiskanicu P-2 – ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Bosni i Hercegovini)
4. Pravomoćno rješenje o osobnoj invalidnini i statusu ratnog vojnog invalida od nadležnog općinskog tijela na koje je drugostupanjsko županijsko ili kantonalno tijelo pri obavljanju revizije dalo suglasnost
5. Pravomoćno rješenje o osobnoj invalidnini i statusu ratnog vojnog invalida nadležnog županjskog tijela koje je pri obavljanju revizije djelomično ili u potpunosti izmijenilo prvostupanjsko rješenje nadležnog općinskog tijela, s pripadajućim nalazom i mišljenjem liječničke komisije prema odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine Federacije BiH, broj: 33/2004.)
6. Pravomoćno rješenje o osobnoj invalidnini i statusu ratnog vojnog invalida donesenog nakon provedene kontrole zakonitosti korištenja prava, u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH, broj: 82/2009.), s pripadajućim nalazom i mišljenjem liječničke komisije donesenim u skladu s navedenim Zakonom
7. Potvrdu (ukaz) o osobnom činu i ustrojbenom mjestu u HVO-u
8. Potvrdu o hrvatskom državljanstvu
9. Suglasnost za provjeru podataka (statusnih podataka u ustanovama na području Bosne i Hercegovine)
10. Izjavu o detaljnom opisu poslova koje je podnositelj obavljao na posljednjem zaposlenju u Bosni i Hercegovini
11. Potvrdu o razdobljima osiguranja navršenih u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi, osim u Republici Hrvatskoj
12. Opis ratnog puta koji je izdalo nadležno tijelo u Bosni i Hercegovini
13. Izvadak iz matice rođenih
14. Potvrdu o životu za podnositelje zahtjeva koji prebivaju izvan Republike Hrvatske

Svu navedenu dokumentaciju dostavite u IZVORNOM obliku.

*NAPOMENE: OIB – INFORMACIJA

U slučaju kada se priznaje pravo na mirovinu, radi isplate mirovine, obvezan je podatak o osobnom identifikacijskom broju (skraćeno: OIB) u Republici Hrvatskoj.
Ako raspolažete osobnim identifikacijskim brojem, molimo da nam ga dostavite.

Ako ne raspolažete osobnim identifikacijskim brojem, da bi ga pribavili, popunjenu i potpisanu tiskanicu zahtjeva i ovjerenu presliku Vaše putovnice ili osobne iskaznice dostavite Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, na adresu bilo kojeg područnog ureda Porezne uprave u Republici Hrvatskoj.

Sve informacije vezane uz dodjeljivanje OIB-a možete pronaći na internetskoj stranici https://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Stranice/default.aspx

PRILOZI za obiteljsku u RH

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu obvezno priložite:

1. Izvadak iz matice rođenih za:
– podnositelja zahtjeva
– osiguranika-pripadnika HVO-a
– članove obitelji (djeca, roditelji, posvojitelj, očuh, maćeha)
2. Izvadak iz matice umrlih
3. Izvadak iz matice vjenčanih za udovicu ili udovca, novijeg datuma
4. Potvrdu o školovanju za djecu stariju od 15 godina
5. Uvjerenje o pripadnosti postrojbi i okolnostima stradavanja (Uvjerenje FMB1) za umrlog/smrtno stradalog pripadnika HVO-a
6. Potvrdu o hrvatskom državljanstvu za članove obitelji (uže i šire) pripadnika HVO-a
7. Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju sa svim specijalističkim nalazima (stara i nova medicinska dokumentacija) pripadnika HVO-a koji je izvršio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta
8. Pravomoćno rješenje o obiteljskoj i osobnoj invalidnini (umrlog) od nadležnog općinskog tijela na koje je drugostupanjsko županijsko ili kantonalno tijelo pri obavljanju revizije dalo suglasnost
9. Pravomoćno rješenje o obiteljskoj i osobnoj invalidnini (umrlog) nadležnog županjskog tijela koje je pri obavljanju revizije djelomično ili u potpunosti izmijenilo prvostupanjsko rješenje nadležnog općinskog tijela prema odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine Federacije BiH, broj: 33/2004.)
10. Pravomoćno rješenje o obiteljskoj i osobnoj invalidnini (umrlog) doneseno nakon provedene kontrole zakonitosti korištenja prava, u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH, broj: 82/2009.), s pripadajućim nalazom i mišljenjem liječničke komisije donesenim u skladu s navedenim Zakonom

11. Potvrdu (ukaz) o osobnom činu i ustrojbenom mjestu u HVO-u
12. Suglasnost za provjeru podataka (statusnih podataka u ustanovama na području Bosne i Hercegovine)
13. Potvrdu o razdobljima osiguranja umrlog navršenih u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi, osim u Republici Hrvatskoj
14. Opis ratnog puta umrlog koji je izdalo nadležno tijelo u Bosni i Hercegovini
15. Potvrdu o životu za podnositelje zahtjeva koji prebivaju izvan Republike Hrvatske

Ostavi odgovor

Your email address will not be published.