Dugi redovi za popunu i kompleiranje dokumentacije RVI HVO-a u prostorijama Mostarske Hvidra-e

509

Ovih dana je neubičajno radno i živo u prostorijama Hvidre Mostar. Naime, novom izmjenom omogućeno je pripadnicima HVO-a, državljanima RH, koji su pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela u BiH stekli status ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti ili ozljede od V. do X. skupine, ostvarivanje prava na invalidsku mirovinu, ako im nadležno tijelo vještačenja u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti.

Dopredsjednik Udruge, Mario Cvitković – Šeki intenzivno i strpljivo radi sa svim ratnim vojnim invalidima na popuni i kompletiranju potrebne dokumentacije, a u šali zna reći, kolika je gužva da bi trebalo uvesti redne brojeve za prijem obrade. Treba znati da je rok neograničen, pa svi koji žele i ispunjavaju uvjete mogu predati dokumentaciju i zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu pripadnika HVO-a primjenom zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

PRILOZI:
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na temelju invalidnosti obvezno priložite:
1. Dokaz o pripadnosti postrojbi HVO-a*
2. Cjelokupnu medicinsku dokumentaciju sa svim specijalističkim nalazima (stara i nova
medicinska dokumentacija)
3. Prijedlog mjerodavnog doktora medicine za vještačenje radne sposobnosti osiguranika
(tiskanice 1-IN i 2-IN – ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
odnosno tiskanicu P-2 – ako podnositelj zahtjeva ima prebivalište u Bosni i Hercegovini)
4. Ovjerena preslika rješenja o statusu ratnog vojnog invalida nadležnog općinskog tijela na
koje je drugostupanjsko županijsko ili kantonalno tijelo pri obavljanju revizije dalo suglasnost,
s klauzulom pravomoćnosti
5. Ovjerena preslika rješenja o statusu ratnog vojnog invalida nadležnog županjskog tijela koje
je pri obavljanju revizije djelomično ili u potpunosti izmijenilo prvostupanjsko rješenje
nadležnog općinskog tijela, s klauzulom pravomoćnosti i pripadajućim nalazom i mišljenjem
liječničke komisije prema odredbama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji
(Službene novine Federacije BiH, broj: 33/2004.)
6. Ovjerena preslika rješenja o statusu ratnog vojnog invalida donesenog nakon provedene
kontrole zakonitosti korištenja prava, u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti
korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (Službene novine Federacije BiH,
broj: 82/2009.), s klauzulom pravomoćnosti i pripadajućim nalazom i mišljenjem liječničke
komisije donesenim u skladu s navedenim Zakonom, osim za pripadnike HVO-a kojima je
status ratnog vojnog invalida priznat po osnovi ranjavanja ili zatočeništva
7. Uvjerenje o osobnom činu i ustrojbenom mjestu u HVO-u*
8. Potvrdu o hrvatskom državljanstvu
9. Suglasnost za provjeru podataka (statusnih podataka u ustanovama na području Bosne i
Hercegovine)
10. Izjavu o detaljnom opisu poslova koje je podnositelj obavljao na posljednjem zaposlenju u
Bosni i Hercegovini
11. Potvrdu o razdobljima osiguranja navršenih u Bosni i Hercegovini ili u nekoj drugoj državi,
osim u Republici Hrvatskoj
12. Izvadak iz matice rođenih
13. Potvrdu o životu za podnositelje zahtjeva koji prebivaju izvan Republike Hrvatske
*Za dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 7. tražit će se službena provjera od Federalnog
ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata u Sarajevu.

SVU DOKUMENTACIJU DOSTAVITE U IZVORNOM OBLIKU ILI OVJERENIM PRESLIKAMA
*NAPOMENE: OIB – INFORMACIJA

U slučaju kada se priznaje pravo na mirovinu, radi isplate mirovine, obvezan je podatak o osobnom
identifikacijskom broju (skraćeno: OIB) u Republici Hrvatskoj.
Ako raspolažete osobnim identifikacijskim brojem, molimo da nam ga dostavite.
Ako ne raspolažete osobnim identifikacijskim brojem, da bi ga pribavili, popunjenu i potpisanu
tiskanicu zahtjeva i ovjerenu presliku Vaše putovnice ili osobne iskaznice dostavite Ministarstvu
financija – Poreznoj upravi, na adresu bilo kojeg područnog ureda Porezne uprave u Republici
Hrvatskoj.
Sve informacije vezane uz dodjeljivanje OIB-a možete pronaći na internetskoj stranici www.oib.hr .

Komentari su zatvoreni