JAVNI POZIV

90

FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU
STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA
Ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo, tel. 033 55 89 00
Na temelju Programa rada i Financijskog plana Fondacije za 2024. godinu, Odluke Upravnog odbora o
raspodjeli sredstava za 2024. godinu, od 16.02.2024. godine broj:04-11-42/24, članka 7. Pravilnika o
uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih
pitanja pripadnika braniteljskih populacija od 16.02.2024.godine broj:04-02-43/24 i sukladno Odluci o
raspisivanju Javnog poziva od 16.02.2024. godine broj: 04-11-44/24, Upravni odbor Fondacije za pružanje
pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljem tekstu: Fondacija)

o b j a vljuje:
JAVNI POZIV


o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u rješavanju
stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2024.godinu.
I
Predmet Javnog poziva o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku dodjele sredstava za pružanje pomoći u
rješavanju stambenog pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2024. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv)
je pružanje pomoći na povoljnim kreditnim osnovama u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljske
populacije.
Na temelju Programa rada i Financijskog plana Fondacije za 2024. godinu, Odluke Upravnog odbora o
raspodjeli sredstava za 2024. godinu, od 16.02.2024. godine, broj:04-11-42/24, članka 7. Pravilnika o
uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih
pitanja pripadnika braniteljskih populacija od 16.02.2024.godine broj:04-02-43/24, i sukladno s Odlukom o
raspisivanju Javnog poziva od 16.02.2024.godine broj:04-11-44/24, objavljuje Javni poziv za dodjelu kredita
za stambenu izgradnju u iznosu od 2.730.000,00 KM za 2024. godinu, sukladno Pravilniku i planiranim
sredstvima Financijskog plana za kreditna sredstva, interventna kreditna sredstva i interventnu bespovratnu
pomoć.
II
Pravo sudjelovanja u raspodjeli kreditnih sredstava ostvaruju pojedinci koji pripadaju braniteljskoj populaciji,
kao i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supruga i djeca), s projektima usmjerenim na realizaciju ciljeva
Statuta Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u
daljem tekstu: Fondacija).
Sredstva pomoći na kreditnoj osnovi mogu se odobriti za sljedeće namjene:
a) – izgradnju novih obiteljskih stambenih objekata i stanova u kojima će živjeti pripadnik braniteljske
populacije (nadziđivanje, nadogradnja postojećih stambenih jedinica, pretvaranje zajedničkih prostorija u
stanove i sl.),

 • kupovina stambenog objekta ili stana u kojem će živjeti pripadnik braniteljske populacije.
  b) – opravku i sanaciju obiteljskog stambenog objekta u kojem živi pripadnik braniteljske populacije,
 • opravku i sanaciju stambene jedinice u vlasništvu ili iznajmljenoj stambenoj jedinici u kojoj živi pripadnik
  braniteljske populacije.
  III
  Tražitelj kredita je kreditno sposoban ukoliko jednom trećinom svog mjesečnog primanja ili solidarno sa
  sudužnikom može podmiriti mjesečni anuitet.
  a) Pomoć u vidu kredita za namjene iz točke II pod a. može se dodijeliti u iznosu do 20.000,00 KM na
  maksimalno razdoblje otplate do 15 godina, uz godišnju kamatu od 1,99% i troškove bankarskih
  usluga.
  b) Pomoć u vidu kredita za namjene iz točke II pod b. može se dodijeliti u iznosu do 12.000,00 KM na
  maksimalno razdoblje otplate do 10 godina uz godišnju kamatu od 2,99% i troškove bankarskih usluga.
  Odobravanje sredstava iz točke I ovog Poziva vršit će se sukladno općim i posebnim kriterijima.
  IV
  Opći kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje projekta prijavitelja su:
 1. da je osoba pripadnik braniteljske populacije;
 2. da ima prebivalište na području Bosne i Hercegovine;
 3. da nema riješeno stambeno pitanje ili je u aktivnostima na poboljšanju uvjeta stanovanja u već
  postojećoj stambenoj jedinici.
  Osoba s neriješenim stambenim pitanjem smatra se:
 • osoba koja osobno ili član uže obitelji, nema stambenu jedinicu na području Bosne i Hercegovine,
 • osoba čija je stambena jedinica djelomično ili potpuno uništena,
 • osoba čija stambena jedinica ne ispunjava arhitektonsko-građevinske norme za normalno stanovanje i
  boravak članova obitelji,
 • osoba koja je u aktivnostima poboljšanja uvjeta stanovanja u već postojećoj stambenoj jedinici.
  Posebni kriteriji za odobrenje sredstava za sufinanciranje projekta prijavitelja su:
 1. Stambena situacija bodovi
  a) Osoba s privremenim rješenjem na stan ili osoba u statusu podstanara 23
  b) Osoba koja živi u nedovršenom stambenom objektu, bez osnovnih uvjeta za
  stanovanje (nema struje, vode, krovne konstrukcije, sanitarnog čvora i sl. ), ili u
  objektu neuvjetnom za korištenje kao posljedica više sile, dotrajalosti
  stambenog objekta i sl.
  23
  c) Osoba koja s užom obitelji živi kod svojih roditelja ili roditelja bračnog druga 10
  Svakom podnositelju zahtjeva (uključujući i njegove uže članove obitelji navedene u kućnoj listi) pripada
  po……………………………………………………………………………………………………………………………………………3 boda,

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za rješavanje stambenog pitanja kao član obitelji šehida/poginulog
branitelja, za svakog od njih mu pripada po…………………………………………………………………………………..3 boda.
a. Sudjelovanje u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS)
1) za svaki mjesec sudjelovanja u OS (od 18.9.1991. do 23.12.1995. godine) ……………………………. 1 bod,
2) za stupanje u OS do 20.6.1992. godine dodatnih ………………………………………………………….5 bodova,
3) za stupanje u OS od 20.6. do 31.12.1992. godine dodatnih ………………………………………………….1 bod,
4) za osobe koje su kao maloljetne stupile u OS dodatnih ………………………………………………….10 bodova.
Zastupnicima prvog reda prilikom bodovanja pripadnika razvojačenih branitelja ne pripadaju bodovi pod
tačkom 2) i 3).
Vrijeme provedeno u OS preko 15 dana u jednom mjesecu računa se kao puni mjesec.
-Bodovi iz alineje 2. i 3. prethodnog stavka uzimaju se u obzir i kod bodovanja obitelji šehida/poginulih
branitelja i ratnih vojnih invalida.
Ratnom vojnom invalidu koji je razvojačen rješenjem nadležnog vojnog organa zbog ranjavanja, odnosno
povrede po osnovu koje je ostvario status ratnog vojnog invalida za utvrđivanje bodova po osnovu
sudjelovanja u OS uzimat će se vrijeme od stupanja u OS do 23.12.1995. godine, bez obzira kada je
razvojačen.
Za članove obitelji šehida/poginulog branitelja, utvrđivanje bodova po osnovu sudjelovanja u OS
uzimat će se vrijeme do 23.12.1995. godine, bez obzira na vrijeme pogibije.
Članovima obitelji šehida/poginulog branitelja iz prethodnog stavka smatraju se osobe koje su
korisnici ili su bili korisnici prava na obiteljsku invalidninu.
b. Po osnovu stupnja invalidnosti:
Po osnovu stupnja invalidnosti, ratnim vojnim invalidima pripadaju sljedeći bodovi:
c. Ratna priznanja/odličja
Dobitnicima ratnih priznanja u Armiji BIH, MUP-u i HVO-u, sukladno Zakonu o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji, pripadaju sljedeći bodovi:
I kategorija ……………………………………………………………………………………………………………. 8 bodova,
II kategorija …………………………………………………………………………………………………………… 5 bodova,
III kategorija ……………………………………………………………………………………………………………… 3 boda.
Bodovi po osnovu ratnih priznanja utječu na redoslijed rangiranja pripadnika braniteljske populacije
koje potiču iz vojnih formacija koje su ta priznanja ustanovile i dodjeljivale.
d. Povratnik u entitet Republika Srpska Bosne i Hercegovine

Povratnicima u entitet Republika Srpska Bosne i Hercegovine dodatnih……………………………………… 5 bodova.
Povratnicima u Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine dodatnih……………………………………………………… 5 bodova.
e. Materijalna situacija obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva:
1.Ukupna primanja domaćinstva preko dvije prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu u prethodnoj
kalendarskoj godini ……………………………………………..………………………………………… 0 bodova.
2.Ukupna primanja domaćinstva od jedne i do dvije prosječne plaće ……………………………….5 bodova.
3.Ukupna primanja domaćinstva od jedne do jedne i pol prosječne plaće ……………………….. 10 bodova.

 1. Ukupna primanja domaćinstva do visine jedne prosječne plaće ………………………………… 20 bodova.
  5.Ukupna primanja domaćinstva do 50 % jedne prosječne plaće ………..…………………………30 bodova.
  f. Kronološki red podnijetih ispravnih bodovanih zahtjeva – za svaku godinu čekanja
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..10 bodova
  g. Eventualno potrebna druga dodatna dokumentacija.
  V
  Prilikom prijave na Javni poziv potrebito je dostaviti sljedeću osnovnu dokumentaciju u ovisnosti od statusa
  prijavitelja:
  a) Adekvatno popunjen aplikacijski obrazac (zahtjev za odobravanje kredita i Izjava- koji su sastavni dio
  aplikacijskog obrasca);
  b) Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama izdano od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti
  vojne obveze ili nadležnog ministarstva unutarnjih poslova za razdoblje od 8.4.1992. do
  23.12.1995.godine.
  c) Uvjerenje nadležne Službe za braniteljsko – invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva HVIDR-a
  d) Uvjerenje nadležne Službe za braniteljsko – invalidsku zaštitu o priznavanju svojstva obitelj poginulog
  branitelja;
  e) Uvjerenje da je nositelj ratnih odličja, izdano od nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne
  obveze ili nadležnog ministarstva unutarnjih poslova;
  Rb. Stupanj invaliditeta RVI Bodovi
 2. 100% I grupa 15
 3. 100% II grupa 12
 4. 90% III grupa 10
 5. 80% IV grupa 9
 6. 70% V grupa 8
 7. 60% VI grupa 7
 8. 50% VII grupa 6
 9. 40% VIII grupa 5
 10. 30% IX grupa 4
 11. 20% X grupa 3
  f) Dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva i članova navedenih u kućnoj listi (potvrda primanja
  od poslodavca, ček od mirovine, primanja po osnovu BIZ-a);
  g) Dokaz o ukupnim primanjima sudužnika ukoliko je potreban;
  h) Uvjerenje o prebivalištu (CIPS-ova prijava prebivališta);
  i) Kućna lista;
  j) Eventualno potrebna druga dokumentacija na zahtjev Fondacije
  Napomena: Podnositelji zahtjeva koji su 2023. godine imali potpunu dokumentaciju, podnose adekvatno
  popunjen prijavni obrazac i ovjerenu Izjavu (C) od nadležnog organa da ostaju pri svom ranijem zahtjevu,
  dokaz o ukupnim primanjima podnositelja zahtjeva i članova navedenih u kućnoj listi i da se stambena
  situacija u međuvremenu nije promijenila, te ostale dokaze koji se boduju i mogu povećati broj bodova
  podnositelja zahtjeva.
  Podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti navedenu dokumentaciju, priložiti original ili kod nadležnog općinskog
  organa ovjeren prepis dokumenata ne stariju od šest mjeseca.

VI
Uzimajući u obzir svu dostavljenu dokumentaciju, Stručna služba Fondacije najprije cijeni administrativnu
usklađenost prijave, tako što vrši pregled prijava i provjeru je li dostavljena dokumentacija koja je Javnim
pozivom tražena. Nakon što utvrdi kompletnost prijave, prelazi na primjenu kriterija iz točke IV i V ovog poziva
te boduje i vrednuje prijavu ponaosob. Nakon toga predlaže Upravnom odboru Fondacije iznos kreditnih
sredstava za sufinanciranje projekta.
Prijedlog Stručne službe Fondacije se upućuje na razmatranje Upravnom odboru, koji o tome donosi odluku.
Nezadovoljni kandidati mogu istaknuti svoj prigovor Upravnom odboru u roku od 15 dana od dana prijema
obavijesti da im sredstva nisu odobrena, a prigovor mora biti obrazložen i utemeljen na dokazima. Nakon
odlučivanja po prigovorima Upravni odbor Fondacije donosi odluku o utvrđivanju konačne bodovne rang liste
za pojedine namjene prema pripadnosti braniteljskim populacijama.
Pojedinačne Odluke o dodjeli kreditnih sredstava se donose sukladno s raspoloživim sredstvima Financijskog
plana tekuće godine i Fondacija će ih dostaviti prijaviteljima na kućnu adresu.
VII
Subjekti kojima su odobrena sredstva po ovom pozivu dužna su sredstva utrošiti sukladno uvjetima
navedenim u točki II.
VIII
Prijave na Javni poziv s potrebitim odgovarajućim dokumentima navedenim u točki V dostavljaju se isključivo
osobno ili poštom preporučeno, na adresu: Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja
pripadnika braniteljskih populacija, ulica Ismeta Mujezinovića br. 18, 71000 Sarajevo.
Javni poziv ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Ukoliko u danom roku ne zaprimi dovoljan
broj zahtjeva, Fondacija zadržava pravo da zaprima prijave sve dok ima raspoloživih novčanih sredstava za
ove namjene.
Prijave na javni poziv podnose se na jedinstvenom obrascu/aplikacijskom formularu. Isti se može
dobiti u prostorijama Fondacije, udruženjima, udrugama koje okupljaju braniteljsku populaciju i na
web stranici Fondacije www.fbp.ba
Ukoliko podnositelj prijave na Javni poziv ne dostavi naprijed navedenu dokumentaciju u zadanom
roku, ta prijava se odbacuje kao nepotpuna.
Bliže informacije mogu se dobiti neposredno u Fondaciji ili na telefon 033/558-900.

Broj: 04-11-45/24 P r e d s j e d n i k
Sarajevo, 16.02.2024.godine Upravnog Odbora
Safet Sijerčić

Komentari su zatvoreni